Eduskuntavaalit 2011

Kansallinen KokoomusKansallinen Kokoomus r.p., ruotsiksi Samlingspartiet r.p.
Rekisteröity 1.2.1969.
Osoite: Kansakoulukuja 3A, 2. kerros, 00100 Helsinki
Puh. 020 74 88488 Fax 020 74 88505
info@kokoomus.fi
http://www.kokoomus.fi/

Puolueen kanta aselakia koskeviin kysymyksiin

1) Onko uusi 13.6.2011 voimaantuleva aselaki puolueenne mielestä onnistunut?
"KOKOOMUS: Aselaki on onnistunut sille asetettujen tavoitteiden osalta. Lainsäädännön uudistamistyöllä oli kolme keskeistä lähtökohtaa, YK:n tuliasepöytäkirjan voimaantulo, EU:n asedirektiivin saattaminen kansalliseen lainsäädäntöön sekä omat kansalliset tarpeemme. Työn aikana sattui kaksi vakavaa koulusurmaa, jotka osaltaan ovat vahvasti vaikuttaneet kansallisiin tarpeisiimme, joita lainsäädäntöön kohdistuu. Tavoitteena oli parantaa aseturvallisuutta mm. kiristämällä lupakäytäntöä.

Aselain uudistus on onnistunut myös siitä näkökulmasta, että sen valmistelussa kuultiin huomattava määrä sidosryhmiä ja erilaiset näkökulmat saatiin otettua hyvin huomioon. Aselain uudistamistyötä jatketaan vielä ns. II-vaiheessa mm. vanhoja lupia ja aseiden säilytystä koskevilla esityksillä. Tämä osa lainsäädäntöä on uuden hallituksen valmisteluvastuulla."

2) Jos aselaki ei puolueenne mielestä ollut onnistunut ja jos kuitenkin puolueenne äänesti sen puolesta, niin miksi näin?

3) Mitä mieltä puolueenne on aseiden yksityisomistuksesta, suhteessa perustuslain omaisuudensuojaan?
"KOKOOMUS: Mikäli henkilö on lain edellyttämällä tavalla soveltuva ampuma-aseen haltijaksi, hänellä on ampuma-aseista vastaavan lupaviranomaisen harkinnan perusteella myönnetyn aseluvan kautta oikeus omistaa ampuma-ase."

4) Millaisen arvon puolueenne antaa metsästykselle ja ampumaurheilulle?
"KOKOOMUS:
Kesäkuussa voimaan tuleva aselaki on laadittu siltä pohjalta, että Suomessa yleinen metsästysharrastus ja asiallinen ampuma-aseharrastus voi jatkua tulevaisuudessakin. Metsästys ja ampumaurheilu ovat hyviä harrastuksia, mutta vaativat harrastajilta poikkeuksellista vastuullisuutta. Valtaosa harrastajista on erittäin vastuuntuntoisia ja mahdollisuus harrastaa tulee olla jatkossakin."

5) Mitä mieltä puolueenne on käsiaseista (pienoispistooli, pienoisrevolveri, pistooli ja revolveri), joita käytetään yleisesti ampumaurheiluun (http://www.ampumaurheiluliitto.fi/lajit/)?
"KOKOOMUS: Väkivallan ehkäisyn näkökulmasta ei ole merkitystä, mikä asetyyppi on kyseessä. Tärkeää on estää tuliaseiden päätyminen niiden käsittelyyn soveltumattomille henkilöille ja rikolliseen tarkoitukseen sekä varmistaa laillisten aseiden asianmukainen käyttö ja säilytys. Mm. laittomien aseiden takavarikoimista tulee tehostaa."

6) Puolueenne terveiset ampumaurheilun- ja metsästyksen harrastajille.
"KOKOOMUS: Ampumaurheilu ja metsästys ovat hienoja lajeja, joiden asemaa ja arvostusta niiden harrastajat pitävät parhaiten yllä asianmukaisella ja esimerkillisellä toiminnalla ja ampuma-aseisiin kohdistuvista velvoitteista huolehtimalla. Lainsäädännön näkökulmasta ja aseisiin liittyvän harrastustoiminnan turvaamisen näkökulmasta tärkeää on rakentava ja yhteistyöhakuinen yhteistyö viranomaisten ja päättäjien kanssa."

Ehdokkaiden mielipiteet ja julkilausumat

Tarja Myllärinen
Puolue: Kansallinen Kokoomus (Kok.)

Vaalipiiri: Kymi
Syntymävuosi: 1959
"Luvattomat aseet tulisi ehdottomasti saada pois vääristä käsistä. "
http://www.tarjamyllarinen.fi/

+
Tuomas Telkkä
Puolue: Kansallinen Kokoomus (Kok.)

Vaalipiiri: Kymi
Syntymävuosi: 1984
"Tämän sijaan tulisi kiinnittää huomiota laittomien aseiden kauppaan. Ei itse oikeuden rajoittamiseen ole mielestäni perusteluja."
http://www.tuomastelkka.fi/

+
Timo Saviniemi
Puolue: Kansallinen Kokoomus (Kok.)

Vaalipiiri: Häme
Syntymävuosi: 1959
"Aseisiin liittyvät ongelmat eivät liity laillisiin aseisiin. Aseen saa hankittua erittäin helposti pimeiltä markkinoilta."
http://www.timosaviniemi.fi/

+
Juhani Palonen
Puolue: Kansallinen Kokoomus (Kok.)

Vaalipiiri: Etelä-Savo
Syntymävuosi: 1947
"Näin esimerkiksi metsästäjien kohdalla. pienten aseiden lupia pitäisi koventaa esim. siten, että käsiase on säilytettävä urheiluseuran tai vastaavan varastoissa. Kotona pitäminen ei olisi sallittua."

-
Heikki Autto
Puolue: Kansallinen Kokoomus

Vaalipiiri: Lapin
Syntymävuosi: 1984
"Aselaki sisältää monia epäkohtia, eikä kakkosvaihetta tulisikaan tässä vaiheessa lähteä ollenkaan viemään eteenpäin. Ampuma-aseiden yksityisomistus on tärkeä perusoikeus, joka on sidoksissa vahvasti mm. metsästysoikeuteen jne."
http://www.heikkiautto.fi/

+
Henri Heikkinen
Puolue: Kansallinen Kokoomus

Vaalipiiri: Oulun
Syntymävuosi: 1985
"Mielestäni täysvaltaisella, täyspäisellä ja nuhteettomalla kansalaisella tulisi olla oikeus halutessaan omistaa ase. Puolustan sitä että uusi aselaki on huono, koska kyseessä on menossa mielestäni perustavanlaatuisten oikeuksien järjestelmällinen polkeminen. Minua ärsyttää harrastajien vastainen epä-älyllisyys, jolle ei ole mitään muuta motiivia kuin aiheeton pelko ja kiusanteko. Olen osallistunut aktiivisesti
keskusteluun ja ottanut aiheeseen kantaa myös mediassa."
http://www.heikkinen.hk/

+
Kai Pöntinen
Puolue: Kansallinen Kokoomus

Vaalipiiri: Vaasan
Syntymävuosi: 1964
"Aselain ykkösvaihe oli fiasko ja kakkosesta tulee toteutuessaan samanlainen. Kannatan ampuma-aseiden yksityisomistusta.

Järjestin aselain uudistamisen torppaamiseen tähdänneen seminaarin vuosi sitten. Ei onnistunut vaikka lähes 200 harrastajaa oli paikalla ja viestin saivat kaikki kansanedustajat."
http://www.kaipontinen.fi/

+
Tuija Nurmi
Puolue: Kansallinen Kokoomus

Vaalipiiri: Hämeen
Syntymävuosi: 1959
"Uusi aselaki on tehty poliittisista syistä reaktiona kouluammunta tapauksiin.

Nykyistä aseiden omistusta ei tule kiristää. Nykylaki antaa viranomaiselle riittävät mahdollisuudet kontrolloimiseen tarkistaa aseenhankkijoiden luotettavuus ja soveltuvuus metsästäjiksi ja ammunnan harrastajiksi sekä reserviläistoimintaan."
http://www.tuijanurmi.fi/

+
Eerik Heijari
Puolue: Kansallinen Kokoomus

Vaalipiiri: Satakunnan
Syntymävuosi: 1972
"On hölmöä, että suuri enemmistö joutuu kärsimään yksilöiden tekemistä virheistä. Aiheeseen liittyvä vuoden 2010 tyhmin kommentti oli mielestäni Pekka Saurin toteamus aselakityöryhmässä: "Jokainen laiton ase on joskus ollut laillinen."

Suhtaudun ampuma-aseiden yksityisomistukseen positiivisesti."
http://www.heijari.fi/

+
Ilkka Kanerva
Puolue: Kansallinen Kokoomus

Vaalipiiri: Varsinais-Suomen
Syntymävuosi:
"Aselain valmistelu osoittautui poikkeuksellisen hataraksi ja lopputulos sen myötä on yleisesti todettu jääneen erittäin kiistanalaiseksi ja harrastajien kannalta hankalaksi.

Pyrin vaikuttamaan lakiesityksen sisältöön ja osittain tässä päästiinkin eteenpäin. Lopputulos ei kuitenkaan ole sen mukainen, mitä näillä muutosesityksillä pyrittiin aikaansaamaan.

Laissa on liian korkeat ikärajat, jotka estävät harrastuksen pariin pääsyä. On otettava huomioon, että samat nuoret voivat jo 18-vuotiaina sotilaina tai vartijoina olla normaaleilla valtuuksilla aseiden kanssa tekemisissä. Asutuskeskusten ulkopuolella tulee olemaan ylitsepääsemättömän vaikeaa aloitta harrastus.

Lupien määräaikaisuus on myös kyseenalainen. Koko lainmuutosprosessin taustana on ollut traagiset Jokelan ja Kauhajoen tapahtumat, mutta kummassakaan tapauksessa määräaikaisuus ei ollut millään tavalla olennainen tekijä.

Lain valmistelusta vastasivat normaaliin tapaan ministeriön virkamiehet ja kokoomuslaisten tehtävänä oli tuoda asiantuntijoiden ja alan harrastajien näkemyksiä lain jatkovalmisteluun. Valiokunnassa saatiinkin erittäin arvokasta tukea, jotta lakiesitystä kyettiin edes jossakin määrin muuttamaan toimivampaan suuntaan. Tästä huolimatta lakiin jäi vielä puutteita, jotka lain astuttua voimaan jouduttaneen korjaamaan.

Sisäministeriön ohjeistus ei voi koskaan ajaa lain ylitse. Sisäministeriön ohjeet tulisi laatia tiiviissä vuorovaikutuksessa alan etujärjestöjen kanssa. Sekä lain soveltamisessa että käytännön ohjeistuksessa ei voi sivuuttaa niiden näkökantoja,
jotka joutuvat lakia ja ohjeita käytännössä soveltamaan."
http://www.ike.fi/sivut/

+
Heikki Arikka
Puolue: Kansallinen Kokoomus

Vaalipiiri: Varsinais-Suomen
Syntymävuosi: 1972
"En harrasta ammuntaa, mutta suhtaudun ammuntaan harrastuksen sekä metsästykseen erittäin myönteisesti. Uusi aselaki on todella huono. Sitä ei olisi pitänyt säätää. Ampuma-aseiden yksityisomistus pitäisi olla perustuslailla säädettyä.

Ampumaharrastus on paitsi mielenkiintoista niin sillä on myös maanpuolustuksellinen tehtävä. Suomessa voisi, Sveitsin mallin mukaan, olla reserviläisillä käytössä oma ase. Tämä lisäisi taatusti ampuma-aseharrastajia ja pitäisi Suomelle elintärkeää
maanpuolustuksellista valmiutta yllä.

Ampuma-aseharrastajia ymmärretään tällä hetkellä aivan väärin. Harrastajia leimataan väkivaltaisiksi ja vaarallisiksi vaikka asia on juuri päinvastoin."
http://www.arikka.fi/

+
Outi Mäkelä
Puolue: Kansallinen Kokoomus

Vaalipiiri: Uudenmaan
Syntymävuosi: 1975
"Laki muuttui valiokuntakäsittelyssä siedettäväksi kompromissiksi. Moni keskeinen ongelmakohta saatiin poistettua, kiitos eri tahojen aktiivisuuden.

Aseet eivät ole ongelma asianmukaisesti käsiteltyinä ja säilytettyinä.

Harmillista on, että lait ovat tyypillisesti siedettäviä kompromisseja. Harvoin mikään laki vastaa kaikkia niihin kohdistuvia odotuksia. Tärkeää oli mielestäni, että lakiin saatiin lausuma, jolla ampumarataverkosto saadaan vastaamaan nykyistä paremmin harrastajien tarpeisiin."
http://www.outimakela.com/

-
Elina Laavi
Puolue: Kansallinen Kokoomus

Vaalipiiri: Uudenmaan
Syntymävuosi: 1982
"On yksiselitteisen tärkeää, ettei käsiaseita tai muitakaan päädy vääriin käsiin. Kokoomus lievensi suunniteltua aselakia järkevämmäksi. Isoin ongelma ihmisten turvallisuuden kannalta on laittomat aseet, joiden käyttöön laki ei käytännössä ulotu.
Haluaisin kuulla tehokkaita tapoja kerätä laittomia aseita pois.

Olen lähinnä seurannut keskustelua metsästyksen ja kouluampumistapausten kautta, sillä toimin myös koululautakunnan puheenjohtajana ikävien tapahtumien aikaan. Lähipiirin lääkärit ovat viestittäneet, että on lääkärille mahdotonta tehdä puolessa
tunnissa mielenterveydestä sellaista selvitystä, johon normaalisti menee useampi kuukausi, jotta tietää hakijan taipumuksen väärinkäytöksiin. Tätä lääkärin lausuntoa nyt vaaditaan. Tuntuu siltä, että kansalaiset kaipasivat lisää turvallisuutta ja
kokoomuslainen ministeri Anne Holmlund pyrki löytämään ratkaisun, joka olisi järkevä, mutta ennaltaehkäisisi tulevia väärinkäytöksiä.

Suomalainen metsästysharrastus on uniikkia kansainvälisesti. Metsästysharrastusmahdollisuudet pitää turvata. Haluaisin löytää lisää naisia ja nuoria mukaan, koska kyseessä on myös erinomainen tapa suojella luontoa.

Käsiaseet kotona. Minulla on yksi kaveri, joka lobbaa kovasti sen puolesta, että käsiaseita saisi pitää kotona. Rehellisesti sanottuna, mulla ei ole vahvaa kantaa tähän eli muodostan edelleen kantaani tähän."

-
Lasse Männistö
Puolue: Kansallinen Kokoomus

Vaalipiiri: Helsingin
Syntymävuosi: 1983
"Aselaissa on epäkohtia, jotka vaikeuttavat ammuntaharrastamista etenkin käsiaseiden osalta. Lisäksi nyt kun aselupa edellyttää harrastuneisuuden osoittamista tulisi ehdottomasti pitää huolta siitä, että pk-seudun ampumaratatilanne saataisiin paremmaksi. Olen pyrkinyt tekemään tämän tiimoilta töitä kaupunginvaltuutettuna.

Harrastustoimintaa tai metsästystä varten suhtaudun aseiden yksityisomistukseen positiivisesti. Aseet eivät aiheuta oikein säilytettynä ja valvottuna ongelmia, ihmiset valitettavasti joskus aiheuttavat. Luvan myöntäminen on kriittinen kohta, jossa riskit
pitäisi havaita ja niihin puuttua."
http://lassemannisto.fi/

+
Wille Rydman
Puolue: Kansallinen Kokoomus

Vaalipiiri: Helsingin
Syntymävuosi: 1986
"Uusi aselaki on epäonnistunut ja rajoittaa tarpeettomasti laillista ampuma-aseharrastusta. Lakiin tehdyt muutokset ovat monelta osin epätarkoituksenmukaisia ja heikentävät ampuma-aseharrastuksen edellytyksiä Suomessa.

Aseiden yksityisomistusoikeutta ei tule rajoittaa nykyisestä."
http://www.willerydman.fi/

+
Jarmo Nieminen
Puolue: Kansallinen Kokoomus

Vaalipiiri: Helsingin
Syntymävuosi: 1960
"Olen huolissani suomalaisen demokratian tilasta. Valtalehdistön tukema populismi sai päättäjät paniikissa linjaamaan Suomeen aselain, joka on perustuslain vastainen ja jonka säätäminen oli surullinen esimerkki pohjoismaisen demokraattisen lainsäädäntöprosessin ohittamisesta. Kunniallisista ja kunnollisista kansalaistakin yritettiin väkisin tehdä syyllisiä.

Lain säätämisellä ei lisätty aseturvallisuutta. Sillä lisättiin rikollisuutta, lupahallinnon byrokratiaa, ja sen mielivaltaisuutta.

Aseiden omistaminen on samanlainen oikeus kuin mikä tahansa muu omistusoikeus. Olen syvästi pahoillani mm. perillisten ja perikuntien menettäessä oikeuden isoisiensä perintöaseisiin.

Olen kirjoittanut aiheesta useita perustelumuistioita kansanedustajille ja ministereille sekä yli 20 nettiartikkelia viimeisen kolmen vuoden aikana. Nettikommentteja on yli 2 000. Nettiartikkelit ovat nähtävissä osoitteessa http://jarmonieminen.blogit.uusisuomi.fi/. Edellä olevaan liittyy myös toimenpiteeni pääkaupunkiseudun ampumaratatilanteen parantamiseksi. Edessä olevista vaikeuksista piittaamatta työ jatkuu!"
http://www.jarmonieminen.fi/

+
Kaija Hartiala
Puolue: Kansallinen Kokoomus (Kok)

Vaalipiiri: Varsinais-Suomi
Syntymävuosi: 1954
"Metsästysaseiden hallussapito ja käyttö on Suomessa välttämätöntä hirvi- ja peurakannan rajoittamisen vuoksi. Käsiaseiden hallussapito ei ole yhteiskunnan kannalta mitenkään hyödyllistä, mutta toisaalta henkirikoksissa on vain hyvin pienessä osassa välineenä luvallinen ase. Luvattomien aseiden liikkumiseen tulisi kiinnittää enemmän huomiota."
http://www.kaijahartiala.fi/

-
Kalle Jokinen
Puolue: Kansallinen Kokoomus (Kok.)
Vaalipiiri: Häme
Syntymävuosi:1962
"Aselakia pitäisi lieventää.
Ainakin lain tulkinnassa on lieventämisen paikka. On kohtuutonta vaatia esimerkiksi menestyneiltä urheiluampujilta tarkkoja selvityksiä harrastuneisuudesta kun kilpailutulokset ovat yleisesti nähtävillä.
http://www.kallejokinen.fi/

+
Timo Heinonen
Puolue: Kansallinen Kokoomus (Kok.)
Vaalipiiri: Häme
Syntymävuosi: 1975
"Aselakia pitäisi lieventää.
Minusta tämä on erittäin tärkeä asia. Aselaki meni osittain todellakin väärään suuntaan. Tehoa pitää kohdentaa nimenomaan ensimmäisen aseen hankkijoihin ja heidän valvontaan. Sen sijaan säädöksillä ei pidä tehdä metsästyksestä ja ampumaharrastuksesta mahdotonta tässä maassa. Asia vaatii korjauksia. Kouluampumisia yms. ei tällä estetä. Niitä voidaan estää vain lisäämällä merkittävästi resursseja lasten ja nuorten palveluihin ja mm. varhaiseen puuttumiseen ja tukee. "
http://www.timoheinonen.fi/

+
Minna Varis, numero 69
Puolue: Kansallinen Kokoomus (Kok.)

Vaalipiiri: Pohjois-Karjala
Syntymävuosi: 1957
"Näitä lakeja kehitellään ajan kanssa, ei vielä osaa sanoa miten käy uuden lain kanssa"
http://minnavaris.fi/

-
Jyrki Katainen
Puolue: Kansallinen Kokoomus (Kok.)
Vaalipiiri: Uudenmaan
Syntymävuosi: 1971
"Laillisten aseiden osalta aselainsäädäntö on nyt aiempaa parempi, mutta sitä on vielä tarpeen kehittää mm. rekisterien ja ampumaratoja koskevien säännösten osalta. Suurin ongelma ovat tietysti laittomat aseet."
http://www.jyrkikatainen.fi

-
Elina Lepomäki
Puolue: Kansallinen Kokoomus (Kok.)
Vaalipiiri: Uudenmaan
Syntymävuosi:
"Ampuma-aselain uudistus koskettaa suoraan 700.000 ampuma-aseiden luvanhaltijaa ja välillisesti useita eri intressipiirejä. Kun mukaan lasketaan rinnakkaisluvat, sekä ilma-aseet, on harrastajia yli miljoona. (lähde: aselaki.info)

Kyllä vapaassa maassa pitää olla oikeus omistaa ase ja harrastaa ampumaurheilua tai metsästystä. Lupien kiristäminen johtaa vain luvattomien aseiden määrän kasvuun.

Hallituksen esitys uudeksi aselaiksi on asiantuntijoiden mukaan osin perustuslain vastainen.

Aselain tiukennuksissa on ikävä kyllä tapahtumassa sama ilmiö kuin keskustelussa ylinopeuksista. Kun joku kaahaa 200kmh humalassa pöpelikköön tai karauttaa veneellä umpikännissä sillanpieleen, aletaan vaatia moottoriteiden nopeuksien alentamista 80 kilometriin tunnissa tai nollapromillerajaa vesille. Ikään kuin nuo tiukennukset vaikuttaisivat säännöistä täysin piittaamattomien käyttäytymiseen millään tavalla. Sama pätee aselakiasiassa. Muutaman sinänsä ikävän tapauksen ei tulisi vaikuttaa tavallisten kunnollisten kansalaisten ampumaharrastukseen tai aseenkantolupaan.

Näiden kieltojen sijaan olisi keskityttävä todellisten riskikäyttäytyjien seulontaan. Esim. tuomio väkivalta- tai omaisuusrikoksesta tulisi johtaa henkilön kaikkien aseenkantolupien eväämiseen tai peruuttamiseen. Sama koskisi esim. huumausainerikoksista kiinni jääneitä tai mielenterveydellisistä häiriöistä kärsiviä.

Asepalveluksesta uhkaavan käyttäytymisen takia vapautetulle myönnetään lupia jopa järeisiin käsiaseisiin. Näissä tapauksissa viranomaisten tiedonvälitystä tulisi oleellisesti parantaa ja lupien eväämistä ja peruuttamista selkeästi tiukentaa."
http://elinalepomaki.fi/
+
   
   
   

  sivun alkuun
 
 

aselaki-info

 Lue tuoreimmat kirjoitukset ja  uutiset aselaki-blogista

aselakiblogspot

 

Käyttöehdot-Copyright©

Sivustoa koskevat kommentit ja huomautukset: p o s t i @ a s e l a k i . i n f o